Algemene Voorwaarden

Versie 22 juli 2016

Inhoud

I.  Algemeen deel
II. Aanvullende bepalingen Veiligheidslessen.nl


I. Algemeen deel


Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden zijn de volgende termen beginnend met een hoofdletter als volgt te definiëren:

  • SafetyOnly Group: de overkoepelende organisatie achter de entiteit Veiligheidslessen.nl.
  • Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich verbonden heeft aan SafetyOnly Group door middel van het plaatsen van een vermelding  (bedrijfsaccount inbegrepen), een advertentie, vacature of een banner bij SafetyOnly Group of een van haar voornoemde of daarna op te richten entiteiten.
  • Advertentiemateriaal: materiaal/tekst waarmee een advertentie wordt samengesteld/opgesteld.
  • Artikelen: (nieuws)artikelen die uitgegeven worden door en/of bij SafetyOnly Group.
  • Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich verbonden heeft aan SafetyOnly Group door middel van bijvoorbeeld afname van een product of dienst.
  • Klant: de Gebruiker en/of de Adverteerder.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen SafetyOnly Group en de Gebruiker of de overeenkomst tussen SafetyOnly Group en de Adverteerder.
  • Schriftelijk: per brief, fax of e-mail.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen SafetyOnly Group en de Gebruiker of Klant.

2.2.    Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de overeenkomst waarbij en waarvoor zij zijn gemaakt. Indien partijen nog andere (vervolg)overeenkomsten sluiten, gelden die afwijkingen niet, tenzij weer uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

2.3.    Algemene Voorwaarden van de Gebruiker of Klant zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Gebruiker of Klant en SafetyOnly Group. Dergelijke Algemene Voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.    SafetyOnly Group heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of elektronisch aan de Gebruiker en Klant bekend gemaakt. Zij treden in werking tien dagen na de bekendmaking of op een latere datum zoals in de bekendmaking is vermeld. Indien een wederpartij een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan SafetyOnly Group kiezen de voorwaarden voor wat betreft die overeenkomst ongewijzigd te laten, dan wel de Gebruiker/Klant de gelegenheid geven de overeenkomst tegen de eerste dag van een kalendermaand op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand. De opzegging dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.

2.5.    Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht. SafetyOnly Group en de Gebruiker of Klant dienen dan te overleggen over de vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Hierbij dient men het doel en de strekking van de oude bepalingen in acht te nemen.

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen en aanvaarding

3.1.    Alle offertes en aanbiedingen van SafetyOnly Group dienen binnen de daarin gestelde termijn te worden aanvaard. Vermeldt de offerte geen termijn voor aanvaarding, dan geldt voor aanvaarding een redelijke termijn, die in ieder geval niet langer is dan 14 dagen. Een offerte of aanbieding vervalt in ieder geval indien de dienst of dienstverlening waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. SafetyOnly Group meldt het niet langer beschikbaar zijn van de dienst en het verval van de offerte zo spoedig mogelijk. Indien SafetyOnly Group na aanvaarding van de offerte maar binnen een week na het moment van aanvaarding mededeling doet als in de vorige volzin bedoeld, komt geen overeenkomst tot stand en is SafetyOnly Group geen enkele vorm van compensatie of schade – hoe dan ook genaamd – verschuldigd.

3.2.    SafetyOnly Group behoudt zich het recht voor om een door haar gedaan aanbod te herroepen.

3.3.    De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

3.4.    Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5.    Tenzij SafetyOnly Group het aanbod herroept op grond van art. 3.1 of 3.2, komt een Overeenkomst tot stand door aanvaarding door de Klant van de aanbieding van SafetyOnly Group.

3.6.    SafetyOnly Group kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.

3.7.    Indien de aanvaarding door de Klant afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is SafetyOnly Group daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand.

3.8.    De (elektronische) administratie van SafetyOnly Group geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de tot stand gekomen overeenkomst of overeenkomsten met de Klant.

Artikel 4. Contractduur, uitvoering van de overeenkomst en wijziging van de overeenkomst

4.1.    De Overeenkomst tussen de Klant en SafetyOnly Group wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, alsmede tenzij aard van de te verrichten dienst met zich brengt dat sprake is van een eenmalige, kortdurende opdracht.

4.2.    Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten kan deze door beide partijen worden opgezegd tegen de eerste dag van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien een overeenkomst is gesloten voor een bepaalde duur, is tussentijdse opzegging niet mogelijk, behoudens voor zover daarbij in de overeenkomst of in deze algemene bepalingen voorzien.

4.3.    SafetyOnly Group zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.4.    SafetyOnly Group heeft het recht om overeengekomen werkzaamheden/diensten te laten verrichten door derden.

4.5.    Is voor de uitvoering van bepaalde diensten of werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant SafetyOnly Group schriftelijk in gebreke te stellen. SafetyOnly Group dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om de Overeenkomst alsnog uit te voeren.

4.6.    Indien SafetyOnly Group gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst heeft SafetyOnly Group de mogelijkheid haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat de gegevens correct en juist zijn doorgegeven aan SafetyOnly Group. In geval van opschorting dient de Klant zijn verplichtingen steeds conform de overeenkomst na te komen. SafetyOnly Group is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat SafetyOnly Group is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste, onduidelijke en/of onvolledige gegevens.

4.7.    Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Indien partijen daarover geen concrete Schriftelijke afspraken maken, heeft SafetyOnly Group in ieder geval recht op een redelijke verhoging van de eerder overeengekomen prijs en zal de tussen partijen overeengekomen datum voor de overeengekomen prestatie eveneens naar redelijkheid opschuiven.

Artikel 5. Betaling

5.1.    Tenzij anders overeengekomen betaalt de Klant aan SafetyOnly Group een vergoeding voor de overeengekomen diensten, berekend volgens de geldende tarieven van SafetyOnly Group die zijn gepubliceerd op de website van SafetyOnly Group en/of bekend zijn gemaakt via een informatiebrochure en/of zijn gemeld via e-mail. Indien de tarieven voor de overeengekomen werkzaamheden/diensten niet staan vermeld op de website van SafetyOnly Group, is de Klant in ieder geval een redelijk loon verschuldigd, waarvan qua marge zo veel mogelijk wordt aangesloten bij de tarieven zoals vermeld op de website van SafetyOnly Group. Tenzij Schriftelijk afwijkend is overeengekomen, zal de Klant binnen veertien dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen.

5.2.    In geval van een duurovereenkomst geldt dat SafetyOnly Group gerechtigd is door middel van een kennisgeving (schriftelijk) op een termijn van tenminste 1 (één) maand de geldende prijzen en tarieven eenzijdig aan te passen. De wijziging gaat – behoudens wijzigingen conform het consumenten prijs index – niet in gedurende de eerste 12 (twaalf) maanden dat de overeenkomst tussen partijen heeft geduurd. Het staat de Klant vrij na prijswijziging de overeenkomst op te zeggen conform de bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst.

5.3.    Tenzij anders overeengekomen zijn de door SafetyOnly Group met de Klant overeengekomen prijzen exclusief 21% BTW.

5.4.    Indien de Klant niet tijdig overgaat tot betaling van het aan SafetyOnly Group verschuldigde bedrag, dan verkeert de Klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Klant over het openstaande bedrag wettelijke (handels)rente verschuldigd aan SafetyOnly Group. In dat geval is de Klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van SafetyOnly Group die daardoor direct of indirect is ontstaan.

5.5.    Volledige aflossing van de hoofdsom laat onverlet dat de lopende rente en incassokosten moeten worden voldaan. Tenzij de Klant bij de betaling een specifiek kenmerk vermeldt, worden betalingen eerst in mindering gebracht op rente en kosten – waaronder uitdrukkelijk ook buitengerechtelijke incassokosten – en daarna op de openstaande hoofdsom.

5.6.    In geval van een niet-tijdige betaling is SafetyOnly Group bevoegd verdere levering van diensten op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichting – waaronder rente en buitengerechtelijke incassokosten – volledig is nagekomen.

5.7.    Indien de Klant in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Voor niet-consumenten geldt dat 20% met een minimum van €100,- aan buitengerechtelijke kosten in rekening wordt gebracht. Indien SafetyOnly Group echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Klant een niet-consument is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald.

5.8.    Reclamaties dienen binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de factuur te worden ingediend. Buiten de 7 (zeven) dagen zal er geen aanpassing/wijziging aan de factuur worden gedaan.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

6.1.    SafetyOnly Group is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
a)   De Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b)   Na het sluiten van de Overeenkomst SafetyOnly Group ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
c)   Door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van SafetyOnly Group kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen;
d)   Een wijziging in bedrijfsvoering daar aanleiding toe geeft.
e)   De Klant in staat van faillissement wordt verklaard of surseance is gesteld;
f)    De Klant niet langer in staat is of bereid is om de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst na te komen;
g)   De Klant oneigenlijk gebruik maakt van de door SafetyOnly Group geboden content, bijvoorbeeld indien hij een inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten.

6.2.    Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SafetyOnly Group op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien SafetyOnly Group de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

6.3.    Indien SafetyOnly Group tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten die daardoor zijn ontstaan.

6.4.    Wanneer de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is SafetyOnly Group gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.5.    SafetyOnly Group heeft het recht de Overeenkomst – ook overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan – op te zeggen. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SafetyOnly Group, zal SafetyOnly Group in overleg met de Klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SafetyOnly Group extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij SafetyOnly Group anders aangeeft.

6.6.    In geval van overmacht aan de zijde van SafetyOnly Group worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmacht situatie van SafetyOnly Group langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

6.7.    De Klant heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding en/of vernietiging van de overeenkomst, behoudens voor zover in deze Algemene Voorwaarden voorzien. SafetyOnly Group heeft het recht al hetgeen zij uit al dan niet opeisbare en/of al dan niet voorwaardelijke vorderingen van de Klant heeft te verrekenen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7. Plaatsing en inhoud van Advertentiemateriaal (banners, vermeldingen, advertenties en advertorials)

7.1.    SafetyOnly Group is slechts gehouden het Advertentiemateriaal te plaatsen vanaf het moment dat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

7.2.    Het (door SafetyOnly Group goedgekeurde definitieve) Advertentiemateriaal dient uiterlijk 5 (vijf) werkdagen voor start van de campagne in het bezit te zijn van SafetyOnly Group. Indien het Advertentiemateriaal niet tijdig in het bezit is van SafetyOnly Group, vervalt iedere aansprakelijkheid van SafetyOnly Group voor de correcte uitvoering van de overeengekomen diensten. Het advertentiemateriaal dient aan de voorwaarden te voldoen conform de opgestelde en geldende kwaliteitsmaatstaven van SafetyOnly Group.

7.3.    Ten aanzien van de levering gelden de aanleverspecificaties zoals door SafetyOnly Group opgesteld. Indien de aanleverspecificaties niet bij aanvang van de overeenkomst zijn ter hand zijn gesteld, zullen deze op eerste verzoek worden verstrekt.

7.4.    SafetyOnly Group is niet aansprakelijk voor de situatie dat het Advertentiemateriaal tijdelijk niet getoond wordt als gevolg van bijvoorbeeld het uitvallen van de telecommunicatie-infrastructuur. Indien een vermelding of banner meer dan 10% van de overeengekomen advertentieduur niet getoond wordt als gevolg van een technisch mankement of onderhoudswerkzaamheden, treden de Klant en SafetyOnly Group in overleg over de mogelijkheid om de advertentieduur (kosteloos) te verlengen.

7.5.    Indien de Klant constateert dat het Advertentiemateriaal niet wordt getoond, dient de Klant dat, zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 3 (drie) dagen Schriftelijk te melden door middel van schriftelijk of elektronisch contact. Indien deze melding niet binnen 3 (drie) dagen is geschied, is SafetyOnly Group niet aansprakelijk voor enige vergoeding als gevolg van het niet getoond zijn van de banner. Alle overige klachten dienen binnen 7 (zeven) dagen gemeld te worden door middel van schriftelijk of elektronisch contact.

7.6.    Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van het Advertentiemateriaal of de content op de pagina waarnaar de banner of de vermelding verwijst.

7.7.    Alle banners dienen te zijn opgesteld in de Nederlandse of Engelse taal. Banners die in een andere taal zijn opgesteld, kunnen worden geweigerd.

7.8.    SafetyOnly Group heeft te allen tijde het recht advertentiemateriaal en/of vermeldingen te weigeren of te verwijderen, om welke reden dan ook, en zonder nadere toelichting. Bovendien mag SafetyOnly Group te allen tijde reclamemateriaal wijzigen voor zover dit redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan de technische specificaties en/of voorwaarden die gelden ten aanzien van de plaatsing en kwaliteitsmaatstaven van SafetyOnly Group.

7.9.    Het is de Klant niet toegestaan reclamemateriaal te laten plaatsen waarvan de inhoud of de bestemmingspagina:
a)       van pornografische aard, discriminatoir, schadelijk voor een bepaalde persoon, bevolkingsgroep of organisatie, obsceen, bedreigend, misleidend, lasterlijk of haatzaaiend is, zal zijn of kan worden ervaren;
b)       in strijd is of zal zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving, toepasselijke handelsgebruiken (inclusief doch niet beperkt tot de Nederlandse Reclame Code en enige vergelijkbare reclame code);
c)       inbreuk maakt of zal maken op intellectuele eigendomsrechten of portretrechten van derden;
d)       een aanprijzing bevat of zal bevatten voor stoffen, diensten, producten of materialen die in overtreding zijn met toepasselijke wet- en regelgeving in een land waar een banner van Klant wordt getoond, geplaatst of op andere wijze openbaar wordt gemaakt.
Indien wel advertentiemateriaal in strijd met dit artikel wordt geplaatst, is de Klant gehouden SafetyOnly Group voor alle gevolgen, inclusief gerechtelijke kosten, te vrijwaren.

7.10.   SafetyOnly Group staat niet toe om (geplaatste) artikelen en de reacties op artikelen, gedeeld op sociale platformen zoals Google+, Facebook, LinkedIn en Twitter, te gebruiken voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. SafetyOnly Group heeft het recht om reacties te verwijderen die (links naar) commerciële boodschappen, wachtwoordphishing, massamailings, boodschappen uit politieke campagnes, softwarevirussen of andere vormen van ‘spam’ bevatten. Hetzelfde geldt voor berichten waarvan het gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat zij (links naar) commerciële boodschappen, wachtwoordphishing, massamailings, boodschappen uit politieke campagnes, softwarevirussen of andere vormen van ‘spam’ bevatten.

Artikel 8. Beheer

8.1.    SafetyOnly Group is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten.

8.2.    SafetyOnly Group is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door SafetyOnly Group te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding voor de Klant jegens SafetyOnly Group ontstaat.

Artikel 9. Garantie & onderzoek

9.1.    De door SafetyOnly Group te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

9.2.    Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van de wijze van gebruik van de diensten/producten van SafetyOnly Group door de Klant.

9.3.    De Klant is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de diensten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of de kwaliteit en/of de kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 (zeven) dagen na levering Schriftelijk aan SafetyOnly Group te worden gemeld. Hierbij geeft de Klant SafetyOnly Group de gelegenheid om het gebrek in een redelijk termijn te onderzoeken en zo nodig te verhelpen.

9.4.    Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient de aan de dienst gekoppelde factuur te worden voldaan.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1.   Indien SafetyOnly Group aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2.   Behalve in geval van opzet of grove schuld is SafetyOnly Group nimmer gehouden tot enige vergoeding van door of in verband met door SafetyOnly Group geleverde zaken, producten, mobiele applicaties en/of diensten door Klant of door derden geleden schade.

10.3.   Indien SafetyOnly Group aansprakelijk mocht zijn voor bepaalde schade, dan is de aansprakelijkheid van SafetyOnly Group beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van SafetyOnly Group is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10.4.   SafetyOnly Group is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. SafetyOnly Group kan niet aansprakelijk worden gehouden voor financiële verliezen (waaronder begrepen doch niet beperkt tot verlies van omzet, winst, contracten, handel of verwachte besparingen), schade aan goodwill of reputatie, indirecte of gevolgschade, geleden in welke omstandigheid ook.

10.5.   SafetyOnly Group sluit alle aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheid van bij haar in dienst zijnde werknemers of door haar ingeschakelde derden uit.

10.6.   SafetyOnly Group is niet aansprakelijk voor het ondeugdelijk functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van het internet en/of websites of computersystemen van de Klant, SafetyOnly Group of derden. Hieronder worden ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verbindingen met (Internet- en/of data(opslag)) providers, onbereikbaarheid van de website van SafetyOnly Group, storingen in telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.

Artikel 11. Vrijwaring

11.1.   De Klant vrijwaart SafetyOnly Group voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SafetyOnly Group toerekenbaar is. Indien SafetyOnly Group uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden SafetyOnly Group zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. SafetyOnly Group is, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan indien zij dat nodig acht. Alle kosten en schade aan de zijde van SafetyOnly Group en derden die daardoor is ontstaan, komt integraal voor rekening en risico van de Klant.

 Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1.   SafetyOnly Group behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het is de klant dus niet toegestaan de content van SafetyOnly Group openbaar te maken of te vermenigvuldigen zoals in de Auteurswet bedoeld.

12.2.   De door SafetyOnly Group geleverde zaken, producten mogen niet worden doorverkocht.

12.3.   Indien derdenbelag leggen op door SafetyOnly Group geleverde zaken, producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan is de Gebruiker of de Klant verplicht SafetyOnly Group daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1.   SafetyOnly Group voldoet aan de verplichtingen die de wet haar oplegt betreffende de verwerking van persoonsgegevens. SafetyOnly Group zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

13.2.   De Gebruiker of de Klant vrijwaart SafetyOnly Group voor alle aanspraken van derden die jegens SafetyOnly Group mochten worden ingesteld wegens een niet aan SafetyOnly Group toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

13.3.   SafetyOnly Group is gerechtigd persoonsgegevens van de Gebruiker of de Klant op te nemen in de persoonsregistratie van SafetyOnly Group die benodigd is voor o.a. administratie- en beheerstaken en reclamedoeleinden ten behoeve van SafetyOnly Group en aan haar gelieerde ondernemingen. Hierbij respecteert SafetyOnly Group de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar websites/ mobiele applicaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die men aan SafetyOnly Group verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.

13.4.   De genoemde persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor SafetyOnly Group en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak een verplichting is.

13.5.   SafetyOnly Group bewaart de persoonsgegevens voor het uitvoeren van de diensten waar de Gebruiker of de Klant een Overeenkomst voor heeft gesloten. Deze gegevens worden niet doorverkocht aan derden op welke manier dan ook.

13.6.   SafetyOnly Group is gerechtigd om uw bezoek aan de website van SafetyOnly Group te analyseren voor het optimaliseren van de geleverde diensten.

13.7.   De Gebruiker of de Klant zal SafetyOnly Group zo snel mogelijk informeren over mogelijke wijzigingen in de naam-, adres- of contactgegevens die voor SafetyOnly Group relevant en benodigd zijn voor het uitvoeren van de diensten/producten van SafetyOnly Group.

Artikel 14. Slotbepaling

14.1.   Het Nederlands recht is van toepassing.

14.2.   Enkel de rechter in de vestigingsplaats van SafetyOnly Group is bevoegd om van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft SafetyOnly Group het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


II. Aanvullende bepalingen Veiligheidslessen.nl


Artikel II.1. Voorrang

II.1.1.   Deze aanvullende bepalingen hebben – voor zover zij strijdig zijn met bovengenoemde algemene bepalingen – voorrang boven die algemene bepaling.

II.1.2.   De in het algemene deel geformuleerde definities gelden ook in deze aanvullende bepalingen.

Artikel II.2. Duur en verlenging overeenkomst

II.2.1.   Overeenkomsten voor Veiligheidslessen.nl worden gesloten voor de duur van 1 jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tussentijdse opzegging door de Klant is niet mogelijk.

II.2.2.    Na verloop van de initiële contractduur wordt de overeenkomst – behoudends opzegging tegen de eerste van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand – steeds stilzwijgend verlengd voor de duur gelijk aan de duur van de initiële overeenkomst.

Artikel II.3. Leads

II.3.1.   Op Veiligheidslessen.nl kunnen consumenten of bedrijven aangeven op zoek te zijn naar een bepaald type training/opleiding (aanvraag advies). Degene die een aanvraag doet voor advies geeft met die aanvraag toestemming voor het verstrekken van zijn persoonlijke wensen en contactgegevens aan bedrijven die passende trainingen/opleidingen aanbieden. De aanvraag wordt hierna Lead genoemd.

II.3.2.   Veiligheidslessen.nl biedt vervolgens de Lead aan passende bedrijven en organisaties aan, waarbij nog geen contactgegevens worden gegeven. Zodra dat bedrijf / die organisatie de lead definitief wil aanschaffen en schriftelijk akkoord heeft gegeven op de voorgestelde prijs/voorwaarden, wordt aan dat bedrijf / die organisatie de contactgegevens en (opleidings)wensen van de aanvrager verstrekt, waarbij direct een factuur voor de Lead wordt verzonden. De betaaltermijn voor die factuur is 7 (zeven) dagen.

II.3.3.   Bij de aanvrager worden, tenzij anders overeengekomen, geen kosten in rekening gebracht.

II.3.4.   De hoogte van de prijs voor de Lead is niet afhankelijk van het al dan niet daadwerkelijk bereiken van overeenstemming tussen de aanvrager en het bedrijf / de organisatie.

II.3.5.   De leads die rechtstreeks via de website worden aangevraagd via de trainings- of bedrijfspagina van een klant zijn inbegrepen in het maandelijkse tarief waarvoor de klant een contract heeft afgesloten.

Versie 22 juli 2016


Interessant voor iemand? Breng ze op de hoogte!