Privacy

SafetyOnly Group voldoet aan de verplichtingen die de wet haar oplegt betreffende de verwerking van persoonsgegevens en zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De Gebruiker of de Klant vrijwaart SafetyOnly Group voor alle aanspraken van derden die jegens SafetyOnly Group mochten worden ingesteld wegens een niet aan SafetyOnly Group toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

SafetyOnly Group is gerechtigd persoonsgegevens van de Gebruiker of de Klant op te nemen in de persoonsregistratie die benodigd is voor o.a. administratie- en beheerstaken en reclamedoeleinden ten behoeve van SafetyOnly Group en aan haar gelieerde ondernemingen. Hierbij respecteert SafetyOnly Group de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die men aan SafetyOnly Group verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.

De genoemde persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor SafetyOnly Group en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak een verplichting toe is. SafetyOnly Group bewaart de persoonsgegevens voor het uitvoeren van de diensten waar de Gebruiker of de Klant een Overeenkomst voor heeft gesloten. Deze gegevens worden niet doorverkocht aan derden op welke manier dan ook.

SafetyOnly Group is gerechtigd om uw bezoek aan de website van SafetyOnly Group te analyseren voor het optimaliseren van de geleverde diensten. De Gebruiker of de Klant zal SafetyOnly Group zo snel mogelijk informeren over mogelijke wijzigingen in de naam-, adres- of contactgegevens die voor SafetyOnly Group relevant en benodigd zijn voor het uitvoeren van de diensten/producten van SafetyOnly Group.


Interessant voor iemand? Breng ze op de hoogte!